Контакти организационих јединица Завода и амбуланти

Београд

Савска 23, Београд

 • Медицина рада: 011 696 51 10 , 064 860 78 11
 • Стоматологија: 064 860 78 02
 • Стоматологија Др. Станковић : 011 696 50 55
 • Стоматологија Др. Церовић/Др. Бундало : 011 696 50 56
 • Стоматологија Др. Поповић : 011 696 50 57
 • Стоматологија Др. Јањић : 011 696 5058
 • Орална Хирургија : 011 696 50 62
 • Физикална медицина: 011 696 50 40 , 064 860 77 70
 • Физикална медицина заказивање DEXE : 011 696 50 44
 • Примарна здравствена заштита жена: 011 696 50 70 , 064 860 78 04
 • Офталмологија: 011 696 50 85 , 064 860 78 07
 • Оториноларингологија: 011 696 50 90 , 064 860 78 08
 • Интерна медицина: 011 696 50 94 , 064 860 78 09
 • Општа медицина: 064 860 78 10 , 064 860 78 17
 • Општа медицина велики шалтер : 011 696 51 00
 • Општа медицина мали шалтер : 011 696 51 05
 • Општа медицина хирургија : 011 696 51 08
 • Радиологија: 011 696 50 75 , 064 860 78 05
 • Лабораторија: 011 264 46 85 , 064 860 78 03
 • Микробиологија : 011 696 50 67
 • Епидемиологија : 011 696 51 25
 • Неурологија и психијатрија: 011 696 50 80 , 064 860 78 06
 • Kомерцијална служба: 011 3611 619
 • Архива : 011 696 51 15
 • Финансијски директор : 011 268 37 64
 • Правна служба : 011 362 12 38
 • Кадровска служба : 011 268 12 84
 • Рачуноводство : 011 696 51 17
 • Апотека : 011 696 50 45
 • Информатика : 011 361 68 08

 

 • Портирница : 011 268 61 55
 • Главни техничар Завода, Мирослав Радојковић: 011 3611 707
 • Кабинет : 011 264 42 45
 • Факс: 011 2686 656

e-mail:  zavod@zavod-zs.rs

Нови Сад

Трг Царице Милице 10, Нови Сад

 • Медицина рада : 021 2300 800
 • Медицина рада шалтер за возаче : 021 2300 777
 • Интерна медицина: 021 2300 783 , 064 860 78 12
 • Офталмологија: 021 2300 793 , 064 860 78 13
 • Стоматологија: 021 2300 803 , 064 860 78 18
 • Оториноларингологија: 021 2300 790 , 064 860 78 15
 • Гинекологија: 021 422 082 , 064 860 78 16
 • Физикална медицина:021 2300 789 , 062 882 98 44
 • Радиологија: 064 860 77 82
 • Тел: 021 422 699
 • Факс: 021 422 430

e-mail:  zavodzsns@gmail.com

Ниш

Димитрија Туцовића 12, Ниш

 • Заказивање: 018 261 090, 018 4150398
 • Медицина рада: 018 415 67 85
 • Стоматологија: 018 4150 396
 • Физикална медицина: 018 415 67 39 , 064 860 77 50
 • Примарна здравствена заштита жена: 018 4150 399
 • Офталмологија: 018 415 67 66
 • Оториноларингологија: 018 415 67 71
 • Интерна медицина: 018 415 67 78 
 • Општа медицина: 018 415 67 47, 018 415 67 54
 • Радиологија: 018 415 67 48
 • Лабораторија: 018 415 67 57
 • Неурологија и психијатрија: 018 415 67 67 
 • Кожно: 018 415 67 63
 • Кабинет: 018 261 834
 • Главна сестра: 018 265 703
 • Правна служба: 018 415 67 81
 • Факс: 018 265 713

 e-mail:  zambulanta@yahoo.com

Амбуланта Пожаревац

Тел: 012 525 656
e-mail: ambpozarevac@gmail.com

Амбуланта Ужице

Тел: 031 520 679
e-mail: ambuzice@gmail.com

Амбуланта Зајечар

Тел: 019 423 540

Амбуланта Суботица

Тел: 024 559 361
e-mail: ambsubotica@gmail.com

Амбуланта Краљево

Тел: 036 321 688
e-mail: ambkraljevo@gmail.com

Амбуланта Лајковац

Тел: 014 3431 298
e-mail: amblajkovac@gmail.com

Амбуланта Ћуприја

Тел: 035 8856 144

Амбуланта Сомбор

Тел: 025 413 014
e-mail: ambsombor@gmail.com

Амбуланта Младеновац

Tel: 011 8244 115, 063 282 327
e-mail: ambmladenovac@gmail.com

Амбуланта Чачак

Тел: 032 5311 303
e-mail: ambcacak@gmail.com

Амбуланта Лапово

Tel: 034 679 5050
e-mail: amblapovo@gmail.com

Амбуланта Параћин

Тел: 035 568 984

Амбуланта Рума

Тел: 022 478 990
e-mail: ambruma@gmail.com