Како изабрати лекара

МОЛИМО ПАЦИЈЕНТЕ ДА ПРОВЕРЕ ТЕЛЕФОНОМ РАСПОРЕД РАДА СВОГ ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА ЈЕР ЈЕ ПОДЛОЖАН ПРОМЕНАМА

Изабрани лекар

У Заводу за здравствену заштиту радника “Железнице Србије” прегледи се заказују у Служби опште медицине, Служби за здравствену заштиту жена  на један од следећих начина:

 1. Преко апликације “Мој доктор
 2. Позивом  Националног кол центра Министарства здравлја на број телефона 011/362-0000
 3. Позивом телефоном из Контакта сајта
 4.  Личним доласком у амбуланту у којој изабрани лекар ради. Списак изабраних лекара по службама  можете потражити кликом на линк изабрани лекар

Информације о распореду рада лекара пацијенти могу да добију преко телефонске централе Завода на број телефона: 011/2686-155

Како изабрати лекара?

Процедура за избор лекара је крајње једноставна, а за регистрацију је потреба оверена нова здравствена књижица и лична карта. Да би се изабрао лекар потребно је попунити формулар, који се може наћи код сваке сестре, али и на инфо-пултевима, док је списак свих лекара који могу бити бирани истакнут на свим местима где се грађани могу опредељивати или на нашем сајту на линку Изаберите лекара.

Образац – Изјава о избору и промени изабраног лекара се попуњава у три примерка, од којих један добија пацијент, један остаје код изабраног лекара, један се шаље матичној филијали Републичког завода за здравствено осигурање, док један примерак задржава пацијент. Лекар се бира на годину дана, а по истеку овог периода, уговор се аутоматски продужава, уколико пацијент не инсистира на промени изабраног лекара.

Пре истека календарске године, пацијент може да промени изабраног лекара ако промени место пребивалишта, ако није задовољан услугом, ако лекару престане радни однос, ако је изабрани лекар одсутан дуже од шест месеци, али и из других оправданих разлога.

Изабрани лекар

Законом о здравственом осигурању дефинисано је право на избор лекара у Дому здравља на подручју матичне филијале или на подручју пребивалишта, односно боравишта. Лекар се бира из области: опште медицине и гинекологије. Лекар се бира са списка изабраних лекара који је истакнут у дому здравља и бира се на период од једне календарске године, од дана избора до 31.12. текуће године. По избору лекара са списка, при првој посети попуните и потпишете образац изјаве о избору. Изјава о изабраном лекару се продужава аутоматски сваке календарске године осим ако не дате изјаву о промени изабраног лекара. Ако је осигураников изабрани лекар привремено одсутан, због коришћења годишњег одмора, боловања, службеног пута, обављања специјализације и друго, дом здравља је у обавези да обезбеди лекара који привремено замењује његовог изабраног лекара. Осигураници имају право да промене изабраног лекара по истеку календарске године, без навођења разлога
промене. Особе незадовољне својим изабраним, или лекаром који им је додељен као замена, могу захтевати промену изабраног лекара и пре истека календарске године, али, у изјави морају да наведу разлог промене.

Дужност изабраног лекара

Организује и спроводи мере на очувању и унапређењу осигураниковог здравља; обавља прегледе и дијагностику која је неопходна; одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења; упућује осигуранике на амбулантно-специјалистичке прегледе или на стационарно лечење; прописује лекове и медицинска средства, као и одређене врсте медицинско-техничких помагала; води прописану медицинску документацију о здравственом стању и лечењу осигураника; даје налаз и мишљење о осигураниковом здравственом стању на основу кога се издаје потврда о коришћењу здравствене заштите у иностранству; врши друге послове у вези са остваривањем права из здравственог осигурања.

Одговорност пацијента

Одговорност пацијента за лично здравље:

 • Активно учествује при заштити, очувању и унапређењу свог здравља
 • У потпуности информише надлежног здравственог радника о истинитим подацима о свом здравственом стању
 • Придржава се упутстава и предузима мере прописане терапије од стране надлежног здравственог радника

Одговорност пацијента према другим корисницима здравствених услуга:

 • Пацијент је дужан да поштује права других пацијената

Одговорност пацијента према другим здравственим радницима, односно
здравственим сарадницима:

 • Пацијент је дужан да се према здравственом раднику односи са поштовањем и уважавањем
 • Забрањено је ометање здравственог радника при пружању здравсвене заштите
 • Пацијент је дужан да информише здравствену установу о промени адресе или телефонског броја

Ако се пацијент не придржава својих дужности, надлежни здравствени радник може отказати пружање даље
здравствене заштите пацијенту изузев хитне медицинске помоћи, о чему је дужан да обавести директора здравствене установе, као и да у медицинску документацију пацијента унесе разлоге за одбијање пружања здравствене заштите. У тим случајевима здравствена установа је дужна да обезбеди даље пружање одговарајуће здравствене заштите.

Е-маил

Телефон

Радно време

Радним данима:
07 – 20 часова

Други начини заказивања

Преко апликације “Мој доктор”

Позивом Националног кол центра Министарства здравља на број телефона 011/362-0000